Aýna gaplaýyş gaplarynyň artykmaçlyklary näme?

Aýna gaplaýyş gaplary ezilen aýnadan, gazlandyrylan kül, ammiak selitrasyndan, karbonat we kwars çägesinden we ondan gowrak çig maldan we 1600 gradusdan gowrak ýokary temperaturadan soň eremek we plastisit we beýleki gap-gaçlardan ýasalýar we şeýle çakyr çüýşeleri, içgi çüýşeleri, duzly çüýşeler, bal çüýşeleri we konserw bankalary we beýleki görnüşli aýna çüýşeler ýaly aýna çüýşeleriň dürli şekillerini ýasamak üçin galyp esasynda.

  Aýna çüýşeler möhürlenendir we ýeňil geçiriji bolup, çyglylyga duýgur önüm hökmünde uzak wagtlap saklanyp bilner. Onda aýna gaplaýyş gaplarynyň artykmaçlyklary näme? Aşakdakylara göz aýlalyň.

dsad

1, aýna material üçin oňat päsgelçilik bolup, eroziýanyň käbir mazmunyna kislorod we beýleki gazlary ýapyp bilýär we üýtgäp durýan gazyň üýtgemeginiň öňüni alyp bilýär.

2, aýna çüýşeleri yzygiderli ulanyp bolýar, şeýlelik bilen serişdeleri tygşytlaýar we gaplamagyň bahasyny azaldar.

3, aýna reňkini we aýdyňlygyny üýtgetmek has aňsat.

4, aýna çüýşeler howpsuz we arassaçylyk, oňat poslama öndürijiligi we kislotaly poslama garşylygy, kislotaly maddalary gaplamak üçin amatly.

5, aýna çüýşeler awtomatiki doldurma önümçilik liniýasyny öndürmek üçin hem amatly, içerki doldurma tehnologiýasynyň içerki aýna çüýşeleri we enjam oýnamak ýuwaş-ýuwaşdan ösýär, ýurtda miwe we gök önüm şiresi içgilerini gaplamak üçin aýna çüýşeleriň ulanylmagy käbir artykmaçlyklary hem bar.


Iş wagty: Awgust-06-2021