Habarlar

 • Aýna gap-gaçlary ulanmagyň peýdalary näme?

  Adamzat taryhynda aýna saçak gap-gaçlaryny ulanýan ýagdaýlar bar, esasanam daşary ýurtlarda. Hytaý we Günbatar medeniýetleriniň üznüksiz çaknyşmagy we birleşmegi bilen, farfor halaýan hytaý halky ýuwaş-ýuwaşdan hrustal arassa aýna stoluny ulanyp başlady ...
  Koprak oka
 • Aýna gaplaýyş gaplarynyň artykmaçlyklary näme?

  Aýna gaplaýyş gaplary ezilen aýnadan, gazlandyrylan kül, ammiak selitrasyndan, karbonat we kwars çägesinden we ondan gowrak çig maldan we 1600 gradusdan gowrak ýokary temperaturadan soň eremek we plastisit we beýleki gap-gaçlardan ýasalýar we şeýle ýasamak üçin galyp esasynda ...
  Koprak oka
 • Aýna çaýdan nädip satyn almaly?

  1 、 borokary borosilikat aýna ileri tutulýar Bazarda ýylylyga çydamly we ýylylyga çydamly aýna küýzeler bar. Heatylylyga çydamly aýnanyň ulanylyş temperaturasy, adatça, “-5-70 is”, ýylylyga çydamly aýnanyň ulanylyş temperaturasy 400-500 dereje ýokary bolup biler we çydap biler ...
  Koprak oka
 • The production process of glass bottles

  Aýna çüýşeleriň önümçilik prosesi

  Birinji ädim galyby dizaýn etmek we kesgitlemek we öndürmek. Aýna çig mal esasy çig mal hökmünde kwars çägesinden, ýokary temperaturada suwuk ýagdaýa eräp, soň bolsa mouga sanjylýan beýleki kömekçi materiallar bilen bilelikde öndürilýär ...
  Koprak oka
 • The difference between high borosilicate glass and ordinary glass?

  Highokary borosilikat aýna bilen adaty aýnanyň arasyndaky tapawut?

  Borokary borosilikat aýna oňat ýangyna garşylygy, ýokary fiziki güýji, uniwersal aýna bilen deňeşdirilende zäherli däl täsirleri, mehaniki aýratynlyklary, ýylylyk durnuklylygy, suwa garşylygy, aşgar garşylygy, kislota garşylygy we beýleki häsiýetleri ep-esli gowulaşýar. ...
  Koprak oka
 • It turns out that the double-layer glass has so many benefits

  Iki gatly aýnanyň gaty köp peýdasy bar

  Aýna materialdan ýasalan käse saglyk standartlaryna laýyk gelýän käse. Ulanmak ygtybarly we adamyň saglygyny kepillendirýär, bahasy gymmat däl we bahasy gaty ýokary. Iki gatly aýnanyň prosesi bir gatlydan has çylşyrymly, ýöne artykmaçlygy ...
  Koprak oka
 • South African glass packaging bottle companies will face the impact of a US$100 million prohibition

  Günorta Afrikanyň aýna gaplaýyş çüýşe kompaniýalary ABŞ-nyň 100 million dollarlyk gadagançylygynyň täsirine duçar bolar

  Golaýda Günorta Afrikanyň aýna çüýşelerini öndürýän “Consol” -yň ýerine ýetiriji direktory täze alkogol söwdasynyň gadagan edilmegi uzak wagtlap dowam etse, Günorta Afrikanyň aýna çüýşe önümçiliginiň satuwynyň ýene 1,5 milliard rand (98 million ABŞ dollary) ýitirip biljekdigini aýtdy. (1 U ...
  Koprak oka
 • The main raw material made of glass

  Aýnadan ýasalan esasy çig mal

  Aýna çig mal has çylşyrymly, ýöne wezipelerine görä esasy çig mallara we kömekçi çig mallara bölünip bilner. Esasy çig mal aýnanyň esasy bedenini emele getirýär we aýnalaryň esasy fiziki we himiki aýratynlyklaryny kesgitleýär ...
  Koprak oka