Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

“Xuzhou Zhuoding Glass Products Co., Ltd.” esasy önümi hökmünde täze aýna materiallary bolan ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, merkezi Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Suzhou şäherinde ýerleşýär we 200-den gowrak işgäri bar. Import etmäge we eksport etmäge hakymyz bar. Käbir önümlerimiz Japanaponiýa, ABŞ, Russiýa, Kanada, Günorta Koreýa, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Awstraliýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Kompaniýanyň häzirki wagtda üç önümi bar: gaplaýyş aýnasy, ýylylyga çydamly aýna we gündelik ulanylýan aýna we önümlerimiziň hili halkara derejesine ýetdi.

Zawodymyz aýna çüýşeleriň 3000-den gowrak görnüşini öndürýär, şol sanda: aýna çakyr çüýşeleri, içgi aýna çüýşeleri, bal aýna çüýşeleri, ýakymly ysly aýna çüýşeler, bankalar aýna çüýşeler, derman çüýşeleri, kofe çüýşeleri, agz käseleri, süýt çüýşeleri, aýna şem tutýanlar, tutawaç käseler, suw käseleri, agyz suwuk aýna çüýşeler we ş.m. Şeýle hem aýna çüýşelere çäge çüýşesi, hat ýazmak, farfor bişirmek, reňk sepmek, çap etmek we beýleki çuňňur gaýtadan işlemek bilen üpjün edip bileris.

1
Doly awtomatiki önümçilik çyzyklary
El bilen önümçilik çyzyklary
Gündelik çykyş
+
Işçi

Näme üçin bizi saýlamaly?

“Xuzhou Zhuoding Glass Products Co., Ltd.” esasy önümi hökmünde täze aýna materiallary bolan ýokary tehnologiýaly kärhana bolup, merkezi Hytaýyň Jiangsu welaýatynyň Sýuçhouou şäherinde ýerleşýär, bu möhüm ykdysady, ylmy we bilim, medeni, maliýe, lukmançylyk we Hytaýyň gündogaryndaky daşary söwda merkezi, şeýle hem "Bir guşak, bir ýol" möhüm düwünli şäher we milli hemmetaraplaýyn transport merkezi. Şeýle hem Huaihai ykdysady zolagynyň merkezi şäheridir.

Zawodymyzda diňe 8 sany doly awtomatiki önümçilik liniýasy, 19 sany elde önümçilik liniýasy bar, her gün dürli görnüşli 350,000 aýna çüýşe önüm öndürilýär. 30-dan gowrak uly inersener we 20-den gowrak hil gözegçisini goşmak bilen 200-den gowrak işçi bar. Önümiň hili dürli derejelerde berk gözegçilikde saklanýar. , Qualityokary hilli önümler içerki we daşary ýurtly müşderileriň göwnünden turup, önümler Japanaponiýa, ABŞ, Russiýa, Kanada, Günorta Koreýa, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Awstraliýa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.

Zawodymyzdaky galyndy zawody, müşderileriň talaplaryna laýyklykda gysga wagtda täze çüýşeleri dizaýn edip, ýokary hilli ýokary galyplary açyp biler.

Global kooperatiw müşderileri

10
14
11
15
12
16
13
17

Kompaniýa Üstünlikleri

Dünýäde ösen aýna çüýşe önümçiligimiz we tejribeli işçilerimiz bilen önümlerimiz halkara hil standartlaryna laýyk gelýär.

Biziň golçur kompaniýalarymyz öz wagtynda ähli görnüşli esbaplaryň doly üpjün edilmegini kepillendirýän galyndy zawodlaryny, gaplaýyş zawodlaryny, gap zawodlaryny we ş.m. öz içine alýar.

Eksport gullugynyň, haryt barlagynyň we gümrük deklarasiýasynyň we beýleki degişli kärhanalaryň iň arzan çykdajy artykmaçlygy bar.

Elmydama korporatiw maksadymyz hökmünde dogruçyllygy we ygtybarlylygy alýarys we müşderilerimize ýokary hilli we netijeli hyzmatlar edýäris. Önümiň hili we arzan baha artykmaçlygy bilen, uzak möhletli söwda hyzmatdaşyňyz bolmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.

4
3
2

Biz hakda bilmek isleýän zatlaryňyzyň hemmesi