Aýna gap-gaçlary ulanmagyň peýdalary näme?

Adamzat taryhynda aýna saçak gap-gaçlaryny ulanýan ýagdaýlar bar, esasanam daşary ýurtlarda. Hytaý we Günbatar medeniýetleriniň üznüksiz çaknyşmagy we birleşmegi bilen, farfor halaýan hytaýlylar ýuwaş-ýuwaşdan hrustal arassa aýna gap-gaçlaryny ulanyp başladylar, şonuň üçin aýnadan ýasalan saçak önümleriniň peýdasy näme, haýsy aýnadan ýasalýar?

Aýnanyň haýsy materialyny ulanyp, aýna gap-gaçlar?

Aýna gap-gaçlar, adatça pes giňeliş tizligi, ýokary temperatura garşylygy, ýokary güýji, ýokary gatylygy, ýokary ýagtylyk geçirijisi we ýokary himiki durnuklylygy bilen ýörite aýna materialy bolan ýokary borosilikat aýnadan ýasalýar. Zäherli däl we zyýanly täsirleri ýok, oda we suwa çydamly, ajaýyp kislota we aşgar garşylygy bar. Bu ýokary borosilikat aýna diňe bir aşhana gap-gaçlarynda ulanylman, himiýa, senagat we howa giňişliginde hem görünýär.

asf

Aýna gap-gaç önümleriniň peýdalary näme?

1, durnukly öndürijilik, ýylylyga we sowuga çydamly oda çydamly. Mikrotolkunly peçler, peçler we beýleki ýyladyş gurallary ulanylyp bilner, partlama hadysalaryndan gorkman, duýdansyz sowuk we yssy gurşawy kabul edip biler. Açyk otda göni gyzdyryp boljak aýnadan ýasalan küýzeler we gaplar hem bar.

2. Material ygtybarly we zyýanly maddalary öz içine almaýar. Iýmitleri ýokary temperaturada gyzdyrsaňyzam, ynamsyz saklap bilersiňiz.

3, könelmegine we ýyrtylmagyna çydamly. Uzak wagtlap ulanylandan soňam arassalamak we owadan etmek bilen çyzgylar öndürmeýär.

4 od Ys galyndysy ýok. Highokary peng kremniniň material aýnasyndan ýasalan saçak gaplarynda hiç wagt iýmitiň ysy we reňki galmady, şeýle hem arassalamak, has ygtybarly we arassaçylyk.

5, owadan görnüş. Indi köplenç ulanylýan aýna gap-gaçlar doly aç-açan, sowadyjy saklamak üçin ulanylýan içki mazmuny aňsatlyk bilen kesgitläp bilýär, aýratyn owadan we amatly. Mundan başga-da, aýna materialyň özünde köp mümkinçilikler bar we häzirki wagtda saýlamak üçin näzik nagyşly aýna gap-gaçlar hem bar.

Aýna çüýşe önümlerini ulanmagyň köp peýdasy bar, şonuň üçin hem köp adamlar tarapyndan halanýar we epidemiýa wagtynda işleýän adamlar üçin günortanlyk naharyny getirmek üçin iň gowy saýlama saýlama boldy. Şeýle-de bolsa, aýna çüýşe gaplary saýlanyňyzda, saçak önümleriniň yzygiderli ökde önümlerini satyn alyň we möhüriň we gapagyň hiline üns beriň.

dsa


Iş wagty: Awgust-06-2021